OBXECTIVOS

1.- Realizar servizos de psicoloxía de adultos e infantoxuvenil. Diagnóstico e intervención de trastornos, psicopedagoxía, detección e avaliación de ACNEAE. pedagoxía terapéutica, intervención en problemas de audición e linguaxe.

2.- Intervir con adultos e nenos/as dende 3 anos en idade escolar que necesitan intervencións nass ramas descritas da área de Vigo.

3.- Creación de postos de traballo das socias.

4.- Obter beneficio antes de impostos do 61’82% dos ingresos o primeiro ano, do 61’26% o segundo e sucesivos.